+31 85 782 7350 info@screenholland.nl

Algemene Voorwaarden

1.  Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Alle rechtsverhoudingen tussen de “Screen Holland BV”, te Postelweg 2, 5531 MV  Bladel, BTW NL856588544B01, KVK 66513626 (hierna genoemd “SCREEN”) en de klant, worden beheerst door (het volgende bij gebrek aan of stilzwijgen van het vorige):

(1.i.1.a.i) desgevallend, de specifieke schriftelijke overeen-komst tussen SCREEN en de klant;

(1.i.1.a.ii) desgevallend, de schriftelijke opdrachtbevestiging uitgaande van SCREEN;

(1.i.1.a.iii) het door de klant bevestigde Digitaal Voorstel van SCREEN (zoals gedefinieerd in Artikel 4.3);

(1.i.1.a.iv) deze algemene voorwaarden;

(1.i.1.a.v) het Nederlandse recht.

1.2. Door haar prijsaanvraag, goedkeuring van een offerte of Digitaal Voorstel, of door het sluiten van een overeen-komst, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen SCREEN en de klant.

1.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan SCREEN, zelfs niet indien deze bepalen als enige te gelden.

1.4. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging tussen SCREEN en de klant, is slechts geldig voor het specifieke overeengekomen geval en kan nooit als precedent worden beschouwd.

1.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van het beding in kwestie. In geval van nietigheid van één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden zullen SCREEN en de klant onderhandelen om de nietige clausule(s) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze algemene voorwaarden. Indien SCREEN en de klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. Activiteiten SCREEN

2.1. SCREEN is voornamelijk gespecialiseerd in het bedrukken en borduren van kleding en ander textiel.

2.2. Zowel het te bedrukken / borduren textiel (hierna het “Textiel”), als de tekeningen, logo’s, tekst e.d. die op dat textiel gedrukt of geborduurd moet worden, worden aangeleverd door de klant.

3. Prijslijsten, catalogussen & website

De prijs, beschrijving, eigenschappen, technische gegevens e.d.m. in prijslijsten, catalogussen of op de website zijn geheel vrijblijvend en louter indicatief.

Prijzen worden (overeenkomstig hetgeen hierna bepaald) steeds individueel en per afzonderlijke opdracht bepaald.

4. Totstandkoming overeenkomsten

4.1. Prijsaanvraag klant

Bij een prijsaanvraag dient de klant ten minste volgende gegevens te vermelden:

(i) type Textiel waarop de bedrukking of het borduursel aangebracht moet worden, hoeveelheid en maten;

(ii) aard van de bedrukking of het borduursel en het te bedrukken / borduren logo, tekening, tekst… met de positie, afmetingen, kleuren e.d.m.;

(iii) gewenste levertermijn/-datum.

4.2. Offertes

SCREEN maakt een offerte op basis van de gegevens bezorgd door de klant bij haar prijsaanvraag (cfr. Artikel 4.1).

Alle offertes (mondeling of schriftelijk) zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De goedkeuring van de offerte door de klant doet de overeenkomst nog niet tot stand komen.

SCREEN kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. De geldigheidsduur van een offerte is hoe dan ook, tenzij anders vermeld op de offerte, beperkt tot 30 kalenderdagen. Elke aanpassing van een offerte leidt tot het verval van de eerdere offerte.

Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt niet voor de volgende opdrachten of vervolgopdrachten.

4.3. Digitaal Voorstel

In geval de klant akkoord gaat met een offerte van SCREEN, werkt SCREEN een “Digitaal Voorstel” uit. Dit is een digitale en grafische weergave van de positie, omvang en kleuren van de bedrukking of het borduursel op het Textiel van de klant.

Elke wijziging aan het Digitaal Voorstel doet de offerte waarin dit Digitaal Voorstel kadert, vervallen. In voorkomend geval wordt een nieuwe offerte overgemaakt, met (onder meer) een aangepaste prijs en levertermijn/-datum.

De positie, omvang en kleuren van de bedrukking of het borduursel zoals vervat in het Digitaal Voorstel, zijn steeds bij benadering en afhankelijk van het soort Textiel.

4.4. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen SCREEN en de klant komt pas tot stand na formele goedkeuring door de klant van het Digitaal Voorstel uitgaande van SCREEN. Pas na formele goedkeuring van het Digitaal Voorstel is SCREEN gehouden te starten met de uitvoering van de opdracht.

In geval de klant een vervolgorder plaatst op basis van een reeds eerder goedgekeurd Digitaal Voorstel, komt de overeenkomst tot stand vanaf de verzending van een opdrachtbevestiging door SCREEN. Eerder overeengekomen prijzen en levertermijnen/-data gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten voor de klant.

4.5. Annulering / beëindiging overeenkomst

De klant kan de opdracht tot vijf werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst annuleren bij aangetekende brief, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de prijs (excl. btw) van de opdracht, onverminderd het recht voor SCREEN op vergoeding van hogere bewezen schade.

In geval de opdracht na deze termijn door of ten laste van de klant wordt geannuleerd of beëindigd, zelfs gedeeltelijk, behoudt SCREEN zich het recht voor om alle gemaakte kosten en reeds uitgevoerde bedrukkingen of borduursels aan te rekenen aan de klant, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de prijs (excl. btw) van de opdracht, onverminderd het recht voor SCREEN op vergoeding van hogere bewezen schade.

5. Uitvoering overeenkomst

5.1. SCREEN is enkel gebonden door de specifieke vereisten en kenmerken die uitdrukkelijk vermeld zijn in het goedgekeurde Digitaal Voorstel. Dit geldt eveneens voor specifieke leveringsvereisten.

5.2. Wijzigingen en/of aanvullingen van het goedgekeurde Digitaal Voorstel op vraag van de klant, als gevolg van onvoorziene omstandigheden of wegens om het even welke andere reden, zijn enkel mogelijk in onderling overleg tussen SCREEN en de klant. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen zullen bijkomend aangerekend worden aan de klant en zullen mogelijks een weerslag hebben op de voorziene levertermijn/-datum. Bij ontstentenis van schriftelijke bevestiging van SCREEN en de klant omtrent wijzigingen en/of aanvullingen van het goedgekeurde Digitaal Voorstel, wordt ervan uitgegaan dat elke wijziging en/of aanvulling uitgevoerd is conform de (mondelinge) instructies van de klant.

5.3. SCREEN neemt van de klant afkomstige instructies, ontwerpen, specificaties en andere gegevens over zonder de juistheid en de volledigheid hiervan te moeten nagaan en zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te dragen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid en vrijwaart SCREEN voor aanspraken van derden hieromtrent.

6. Textiel

6.1. De kwaliteit van het aangeleverde Textiel behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. SCREEN kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen of gebreken die te wijten zijn aan de aard of de kwaliteit van het Textiel.

6.2. De klant dient het te bedrukken / borduren Textiel tijdig af te leveren in de bedrijfsgebouwen van SCREEN. Laat-tijdige aflevering van het Textiel geeft aanleiding tot verval van de eventuele overeengekomen levertermijn/-datum.

6.3. Bewaring van het Textiel ter beschikking gesteld door de klant gebeurt op risico van de klant, die SCREEN uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid, om welke reden ook, in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van SCREEN.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. De klant garandeert dat de door haar verstrekte gegevens met betrekking tot de bedrukking / het borduursel geen inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart SCREEN voor alle aanspraken van derden hieromtrent.

In het bijzonder wat betreft eventuele licentierechten nodig voor de uitvoering van de opdracht door SCREEN, garandeert de klant dat de toepassing ervan door SCREEN geen inbreuk uitmaakt op de aan de klant toegekende licentie(s). De klant zal SCREEN op de hoogte brengen van alle licentievoorwaarden en vrijwaart SCREEN voor alle aanspraken van de licentiegever of derden hieromtrent.

7.2. SCREEN behoudt de eigendomsrechten, de auteurs-rechten en alle intellectuele rechten op de in de uitvoering van de overeenkomst gemaakte matrijzen, zeefdrukramen en andere dragers met het oog op het bedrukken, borduurprogramma’s, sjablonen, ontwerpen, technische beschrijvingen, tekeningen, schetsen, foto’s… en dit ongeacht de vraag of voor de vervaardiging ervan kosten in rekening werden gebracht aan de klant. De betaling van een prijs door de klant aan SCREEN voor de uitvoering van de bedrukkingen / borduursels strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

8. Prijs

8.1. Alle prijzen zijn vermeld exclusief btw en andere taksen en heffingen.

8.2. Ontwikkelings- en materiaalkosten van onder meer matrijzen, zeefdrukramen en andere dragers met het oog op het bedrukken, borduurprogramma’s, e.d.m., specifiek voor de productie van de door de klant bestelde te bedrukken / borduren Textiel, worden aan de klant doorgerekend. Overeenkomstig de bepalingen van Artikel .2 blijven deze eigendom van SCREEN, zelfs al werden aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening gebracht.

9. Betaling

9.1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zoals uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur, zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. De facturen zijn (behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen) zonder korting betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer van SCREEN zoals vermeld op de factuur.

9.2. SCREEN behoudt zich het recht voor een voorschot of de totale prijs te factureren aan de klant, vooraleer tot uitvoering gehouden te zijn. In voorkomend geval vervalt de voorziene levertermijn/-datum bij laattijdige betaling.

9.3. SCREEN behoudt zich verder het recht voor – in de overeenkomst zelf of tijdens de uitvoering ervan, wanneer de klant een WCO-procedure aanvraagt – aan de klant een bijkomend voorschot, integrale betaling of een bankgarantie te vragen alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt SCREEN zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren, in welk geval de bepa-lingen van Artikel 4.5 toepassing zullen krijgen.

9.4. SCREEN behoudt zich het recht voor de levering desgevallend op te splitsen in deelleveringen. Gebeurt de levering in gedeelten, dan wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd.

9.5. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

9.6. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

10. Laattijdige betaling

10.1. In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het achterstallige bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (zelfs bij toekenning van termijnen van respijt) verhoogd met:

(1.i.1.a.i) een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd;

(1.i.1.a.ii) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00 (excl. btw), onverminderd het recht van SCREEN om hogere schade te bewijzen;

(1.i.1.a.iii) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke innings-kosten.

10.2. Wanneer de klant nalaat haar verbintenissen uit te voeren – onder meer wanneer zij één of meerdere uit-staande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt – of in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, alsook elk ander feit dat wijst op (dreigende) insolvabiliteit:

(2.i.1.a.i) is SCREEN niet langer gehouden tot (verdere) uitvoering en kan zij alle leveringen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging opschorten;

(2.i.1.a.ii) wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar;

(2.i.1.a.iii) behoudt SCREEN zich het recht voor om de betrokken en alle andere overeenkomsten van rechtswege te beëindigen, veertien kalenderdagen na vergeefse aangetekende ingebrekestelling van de klant, in welk geval de bepalingen van Artikel 4.5 toepassing zullen krijgen;

(2.i.1.a.iv) vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden en kan SCREEN beslissen de overeenkomst enkel verder uit toe voeren onder de strikte voorwaarde dat de verschul-digde prijs volledig wordt vereffend.

11. Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door SCREEN, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12. Uitvoeringstermijnen

12.1. Het te verwachten tijdstip van levering is bij benadering en niet bindend. De overschrijding van de voorziene levertermijn/-datum kan geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of ontbinding van de overeenkomst ten laste van SCREEN, noch tot vermindering van de prijs of toekenning van een vergoeding aan de klant en ontheft de klant niet van haar verplichtingen.

12.2. Slechts in geval de overeenkomst dit uitdrukkelijk vermeldt dat het tijdstip van levering dermate essentieel is dat een laattijdige levering ieder nut aan de levering zou onttrekken (bv. in het kader van bepaald evenement), dan zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden in geval van de vooropgestelde levertermijn of -datum niet wordt gerespecteerd. De aansprakelijkheid van SCREEN zal in voorkomend geval beperkt zijn tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht.

12.3. De voorziene levertermijn/-datum vervalt automatisch en SCREEN is gerechtigd om eenzijdig een nieuwe levertermijn/-datum op te leggen:

(i) in geval de klant het Textiel laattijdig levert aan SCREEN;

(ii) in geval SCREEN niet tijdig beschikt over de formele goedkeuring van de klant van het Digitaal Voorstel, overeenkomstig Artikel 4.4 of, desgevallend, andere voor de uitvoe-ring noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de klant;

(iii) in geval SCREEN niet tijdig beschikt over de goedkeuring van de licentiegever, wanneer de klant verantwoordelijk is voor het bekomen van de nodige licentie(s) voor de bedrukking / het borduursel;

(iv) in geval van laattijdige betaling van het voorschot of de volledige prijs, indien zo overeengekomen;

(v) in geval van wijzigingen in of toevoegingen aan de opdracht, in vergelijking met hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen in het goedgekeurde Digitaal Voorstel;

(vi) in geval van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in Artikel 16.

13. Levering

13.1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, wordt het bedrukte / geborduurde Textiel geleverd Ex Works (EXW – Incoterms 2010) de maatschappelijke zetel van SCREEN.

Slechts indien SCREEN uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Ex Works levering afwijkt, zullen bijkomende leveringsverplichtingen opgenomen worden door SCREEN, in welk geval zal DDP (Incoterms 2010) het adres zoals opgegeven door de klant (bvb. het adres van diens klant) wordt geleverd. De leveringskosten kunnen in voorkomend geval worden doorgerekend aan de klant. Het risico gaat over op de klant bij afgifte aan de vervoerder.

13.2. De aantallen van het bedrukt / geborduurd Textiel kunnen tot maximaal 10% van de overeengekomen hoeveelheid afwijken, zonder dat dit als tekortkoming beschouwd kan worden.

13.3. Indien het bedrukt / geborduurd Textiel niet in ontvangst is genomen door de klant op de aan de klant gemelde leverdatum en -plaats, worden het, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, verondersteld tijdig te zijn geleverd. Het bedrukt / geborduurd textiel zal bij SCREEN opgeslagen worden, voor rekening en risico van de klant, daarin inbegrepen het brandrisico. SCREEN behoudt zich in dat geval het recht voor om aan de klant alle kosten, inclusief de opslagkosten, in rekening te brengen.

14. Klachten

14.1. De klant moet onmiddellijk bij de levering een eerste verificatie uitvoeren van de conformiteit van de levering aan de hand van de bijgevoegde “packing list”, onder meer, doch niet uitsluitend met betrekking tot de geleverde hoeveelheid (onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in Artikel 13.2), de juiste maten e.d. Klachten betreffende niet-conformiteit van de levering op basis van de packing list, moeten door de klant gemeld worden op de leveringsbon, of bij gebreke hieraan, binnen de 48 uur na levering.

14.2. Klachten betreffende andere onmiddellijk verifieerbare afwijkingen komen alleen in aanmerking wanneer de klant deze schriftelijk heeft gemeld binnen de 48 uur na levering en in elk geval vóór (gehele of gedeeltelijke) bewerking, verpakking, doorverkoop, levering aan diens klanten en/of ingebruikname, bij gebreke waarvan de klant onherroepelijk geacht wordt de levering te aanvaarden.

14.3. Elke klacht wegens verborgen gebreken dient schriftelijk te worden gemeld aan SCREEN met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde gebrek, dit binnen een termijn van 48 uur na vaststelling van het gebrek en uiterlijk één maand na levering.

14.4. De voorafgaande goedkeuring door de klant van het Digitaal Voorstel, impliceert de goedkeuring van alle elementen die de klant bij deze goedkeuring had moeten opmerken, onder meer met betrekking tot het ontwerp van de bedrukking / het borduursel. Na dergelijke goedkeuring van het Digitaal Voorstel kan de klant geen aanspraken meer maken die zijn gebaseerd op elementen die reeds bij de goedkeuring werden of konden worden opgemerkt.

14.5. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om de bewerking, verpakking, doorverkoop, verdere levering en/of aanwending van het bedrukte / geborduurde Textiel onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

14.6. De klant is gehouden alle door SCREEN voor het onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen, onder meer door SCREEN in de gelegenheid te stellen (ter plaatse) een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verpakking, en/of aanwending van de het bedrukte / geborduurde Textiel.

14.7. Eventuele terugzending of terugbrenging mag slechts gebeuren met voorafgaand schriftelijk akkoord van SCREEN. SCREEN is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan het geretourneerde Textiel, tot wanneer dit door SCREEN in haar bedrijfsgebouwen werden aanvaard. Bij gebreke aan akkoord omtrent terugzending of terugbrenging van de gebrekkige goederen zullen alle retours geweigerd worden en zullen alle kosten aan de klant worden doorgerekend.

14.8. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

15. Aansprakelijkheid

15.1. De aansprakelijkheid van SCREEN beperkt zich in elk geval, naar eigen keuze en inzicht van SCREEN, tot het opnieuw uitvoeren van de opdracht of het naleveren van ontbrekende of gebrekkige Textiel. Is dit niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende vergoeding van de geleden schade.

15.2. De aansprakelijkheid van SCREEN zal nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de betreffende opdracht, of, in voorkomend geval, het bedrag dat SCREEN van haar verzekering ontvangt voor een specifiek schadegeval.

15.3. Geen aanspraak op vrijwaring door SCREEN kan weerhouden worden na afloop van één van de in Artikel 14 vermelde termijnen.

15.4. Geringe afwijkingen (ook in vergelijking met het Digitaal Voorstel) met de gebruikelijke toleranties, zoals onder meer, doch niet uitsluitend wat betreft kleur en plaatsing van de bedrukking / het borduursel, kunnen niet als een niet-conformiteit of gebrek beschouwd worden. Het resultaat van de bedrukking / het borduursel wordt immers mee bepaald door de aard van het Textiel en, wat betreft de plaatsing, de maat van de te bedrukken / borduren kleding. Dergelijke afwijkingen zullen voor de klant geen grond vormen voor klachten, het vragen van een schadevergoeding of enige andere vergoeding, of verbreking, annulering of beëindiging van de overeenkomst. Bij de beoordeling van dergelijke afwijking moet een representatief deel van de levering beschouwd worden, zodat de levering nooit op afwijkingen van slechts enkele exemplaren uit de levering kan worden afgekeurd.

15.5. De klant kan bovendien geen aanspraak maken op waarborg of vrijwaring door SCREEN voor:

(5.i.1.a.i) schade of gebreken veroorzaakt door veroorzaakt door fouten of onvolledigheden in het Digitaal Voorstel, dat werd goedgekeurd door de klant (onder meer verkeerde kleuren of spelling) of door foutieve, onvolledige of laattijdige gegevens en instructies van de klant (zoals schetsen, tekeningen, ontwerpen, specificaties, materiaalkeuzes, afmetingen, e.d.);

(5.i.1.a.ii)  schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;

(5.i.1.a.iii) schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, manipulatie, belasting en/of slijtage, door het niet-naleven van de instructies van SCREEN, of door aanwending van het bedrukte / geborduurde Textiel voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn;

(5.i.1.a.iv) schade veroorzaakt door de kwaliteit van het Textiel aangeleverd door de klant;

(5.i.1.a.v) schade die te beschouwen is als normale slijtage, onder meer rekening houdend met de aard en de kwaliteit van het Textiel;

(5.i.1.a.vi) schade ontstaan door een gebrek aan, slecht of onaangepast onderhoud, verzorging en behandeling van het bedrukte / geborduurde Textiel;

(5.i.1.a.vii) schade ontstaan door manipulatie door de klant zelf of door een derde of door verkeerde opslag of bewaring van het bedrukte / geborduurde Textiel;

(5.i.1.a.viii) bijkomende schade door verdere aanwending, bewerking, verpakking, doorverkoop, verdere levering en/of aanwending na vaststelling van een gebrek;

(5.i.1.a.ix) onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomsten-derving, imagoschade of schade aan derden;

(5.i.1.a.x) schade ontstaan door overmacht of hardship overeenkomstig de bepalingen van Artikel 16.

16. Overmacht & Hardship

16.1. SCREEN is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven SCREEN het recht om de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten.

16.2. In geval overmacht of hardship SCREEN verhinderen haar leveringsverplichtingen (tijdig) na te komen, zal SCREEN al het redelijkerwijs mogelijke doen om zo snel mogelijk te leveren. Indien mogelijk wordt reeds gedeeltelijk geleverd.

16.3. In geval de situatie van overmacht of hardship langer dan één maand duurt, hebben zowel SCREEN als de klant het recht de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat SCREEN enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval is de klant gehouden tot betaling van alle reeds gemaakte kosten en alle reeds geleverde prestaties op datum van opschorting, dan wel beëindiging.

16.4. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van SCREEN de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn om te verlangen van SCREEN dat zij de overeenkomst nog uitvoert of uitvoert onder de oorspronkelijke voorwaarden. Onder overmacht of hardship worden onder meer begrepen, zonder limitatief te zijn: oorlog, stakingen (ook bij de douane) en lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, beslag, natuur- en weersomstandigheden, brand, breuk van machines of gereedschappen (onder meer de droogoven), uit- en invoerverboden en -belemmeringen, overmacht bij leveranciers of transporteurs van SCREEN (onder meer door weersomstandigheden), e.d.m.

17. Netting

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004, compenseren en verrekenen SCREEN en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit bete-kent dat in de permanente relatie tussen SCREEN en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samen-lopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

18. Retentierecht & eigendomsvoorbehoud

18.1. SCREEN heeft het recht om het Textiel, ter beschikking gesteld door de klant, onder zich te houden in geval van (gedeeltelijke) laattijdige betaling door de klant.

De verschillende transacties tussen SCREEN en de klant worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel, zodat SCREEN altijd een retentierecht heeft op het Textiel van de klant dat op dat moment in haar bezit is, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover SCREEN.

18.2. In het uitzonderlijke geval dat SCREEN eigendomsrechten heeft op het geleverde Textiel of op andere geleverde goederen, blijven deze eigendom van SCREEN tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interest, en kosten) door de klant, zelfs na verwerking, vermenging en incorporatie.

18.3. Het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud veranderen niets aan de regeling van de risico-overdracht overeenkomstig Artikel 13.

19. Verwerking klantengegevens

De klant geeft aan SCREEN de toelating om exemplaren of beeldmateriaal van het bedrukte / geborduurde Textiel te gebruiken voor publicitaire doeleinden, onder meer door publicatie op de website of in catalogussen, brochures, folders of anderszins.

20. Geen afstand van recht

Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door SCREEN van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

21. Toepasselijk recht

Op de door SCREEN gedane offertes en op alle door SCREEN aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

22. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door SCREEN aangegane overeenkomsten en door SCREEN verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in in de (nabijheid van de) vestigingsplaats van SCREEN in Nederland.